No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 529

Sở Xây dựng chú trọng thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật tại sở Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, sự tham gia phối hợp của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan nên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã có sự phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ, truyền tải kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong toàn cơ quan, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đang dần đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao.

 

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật; thời gian qua, công tác tuyên truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Phổ biến giáo dục pháp luật; ban hành chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật để tổ chức thực hiện; thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác sơ kết, tổng kết, thống kê việc thực hiện công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, văn bản quy phạm pháp luật  cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trình HĐND, UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; về xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thi hành pháp luật; gắn công tác này với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành.

 Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao; các văn bản được ban hành đã kịp thời thể chế hóa các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ quy định hiện hành; các văn bản đã phân cấp các quy định quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức triển khai công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến, định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới dự thảo Luật bám sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm đều được đăng tải công khai lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; gắn Phổ biến giáo dục pháp luật với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp của văn bản với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tổ chức phối hợp thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các hành vi bị cấm hoặc không được làm trong phòng, chống tham nhũng; các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 liên quan đến các tội phạm về tham nhũng; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo; thông tin tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới; giới thiệu gương điển hình về đấu tranh phòng, chống tham nhũng...; phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”.

Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn về xây dựng:  Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức mở các lớp tập huấn cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Xây dựng. Từ năm 2012 đến nay đã tổ chức  được 11 lớp tập huấn cho hơn 1.202 học viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện tốt Luật phổ biến giáo dục pháp luật giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt kịp thời những điểm mới về các nội dung của các Luật, Bộ Luật mới ban hành; thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức được thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng chú trọng về chiều sâu, sát với thực tiễn phù hợp với từng đối tượng, giảm được tính hình thức, đáp ứng tốt yêu cầu hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ, năng lực vận dụng và thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức nhà nước, góp phần hạn chế những sai phạm vi phạm kỷ luật.

Như Thuỷ

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 209
  • Hôm nay: 22621
  • Trong tuần: 307,681
  • Tất cả: 16,949,856