No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 376

Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá đo lường Chỉ số cải cách hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, toàn diện, đầy đủ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị thông qua Bộ Chỉ số và tài liệu kiểm chứng. Các phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học, số liệu thống kê rõ ràng, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác cao. Không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; có báo cáo kết quả xác định, công bố, công khai Chỉ số cải cách hành chính sau đánh giá. Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí tại Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành được quy định tại Bảng 1 Quyết định này; Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các huyện, thành phố được quy định tại Bảng 2 Quyết định này.

Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: Điểm tự đánh giá, thẩm định: 70/100 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 30/100 điểm. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 46 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 08 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; Cải cách thể chế: 06 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 05 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; Cải cách công vụ: 09 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 07 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 05 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức: 01 tiêu chí.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thành phố được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 49 tiêu chí và 83 tiêu chí thành phần, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 08 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần; Cải cách thể chế: 05 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 06 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 05 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; Cải cách công vụ: 10 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 08 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 05 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố: 02 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực cho Hội đồng xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chịu trách nhiệm trước Hội đồng và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung xác định Chỉ số cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định này; bổ sung các tiêu chí mới vào Phần mềm đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính; nâng cấp phần mềm xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số SIPAS. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì công tác điều tra xã hội học phục vụ cho việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền về Chỉ số cải cách hành chính trong kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 215
  • Hôm nay: 23196
  • Trong tuần: 245,938
  • Tất cả: 17,173,173