No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 376

Huyện Sông Mã chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sông Mã triển khai đồng bộ; quá trình triển khai, thực hiện đạt được kết quả nhất định, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, chống lãng phí phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tính tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ- CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban bí thư Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2022...Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, chính sách pháp luật, kế hoạch, chương trình hành động và các văn bản thông báo của các cấp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể công chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị...

Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú:  UBND huyện đã tổ chức Hội nghị hành chính đối với các đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện để triển khai dự toán ngân sách, quán triệt các văn bản, chỉ thị của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện trong quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đầu tư công; các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trong huyện; nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đối với các lĩnh vực quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt tập trung và các lĩnh vực sau: quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động để xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, tiết kiệm chống lãng phí về nguồn nhân lực, ngân sách nhà nước và tài sản công. Chỉ đạo các cơ cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Sông Mã năm 2022 của UBND huyện; Đồng thời thực hiện việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với định mức hiện hành. Chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ quan, đơn vị cũng như công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được đề ra trong các Quyết định, Chương trình hành động của cấp tỉnh, huyện.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước được chú trọng: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách ở các đơn vị cấp dưới trực thuộc, triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác; Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.

Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, định mức, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ. Việc mua sắm, trang bị đã thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 280
  • Hôm nay: 25278
  • Trong tuần: 310,338
  • Tất cả: 16,952,513