No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 352

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

  Thời gian qua, Sở Lao động & Thương binh, xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính.

 

Các thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện tại các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và được công khai trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%. Cụ thể: có 155 thủ tục hành chính (trong đó: cấp tỉnh 106 TTHC, cấp huyện 27 TTHC, cấp xã 22 TTHC) được triển khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở đã thông báo và đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 4 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 01 thủ tục hành chính. Kết quả tiếp nhận qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 là 21 hồ sơ, đã giải quyết 21 hồ sơ. Bên cạnh đó, phối hợp với Bưu điện tỉnh trong thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm cắt giảm thời gian, chi phí hành chính và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Kết quả: trong 6 tháng đầu năm 2022 đã gửi 29 hồ sơ qua dịch vụ BCCI.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/06/2022), Sở đã tiếp nhận 801 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết là 734 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết 61 hồ sơ; huỷ 6 hồ sơ; có 734 hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn (đạt 100%). Triển khai số hoá hồ sơ tiếp nhận, kết quả giải quyết TTHC theo quy định.

Sở đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tháng trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đối với các nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện báo cáo quý về TTHC và giải quyết TTHC trên hệ thống báo cáo của Chính phủ theo quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng số trong quản lý hoạt động chuyên môn như: hệ thống văn bản điều hành, một cửa điện tử, dịch vụ công, báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh giao, báo cáo Chính phủ về TTHC; phần mềm kế toán - tài sản, kê khai thuế, cơ sở dữ liệu thanh tra, trẻ em, bảo trợ... Sở đã có Tờ trình số 74/TTr-SLĐTBXH ngày 29/3/2022 về việc xin chủ trương lập dự án “Xây dựng phần mềm quản lý người có công và số hóa hồ sơ người có công với cách mạng”, và được UBND tỉnh nhất trí chủ trương lập...

Về triển khai cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử: Sở đã tạo lập đầy đủ, sắp xếp tương đối khoa học các chuyên mục và thực hiện việc cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://soldtbxh.sonla.gov.vn/. Đồng thời, đã có 4/5 đơn vị trực thuộc đã tạo lập, cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của đơn vị theo đúng quy định. Thường xuyên cập nhật, đăng tải văn bản chỉ đạo điều hành của Sở và liên kết văn bản của Chính phủ, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Sơn La trên Cổng thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; phản hồi kịp thời, đầy đủ các ý kiến của công dân và doanh nghiệp theo lĩnh vực ngành được giao quản lý. Thông tin, hình ảnh, video nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và xã hội được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Về an toàn, an ninh mạng: Triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm diệt virus BKAV Endpoint bản quyền cho 42/42 (đạt 100%) máy tính trong cơ quan theo mô hình quản trị tập trung của tỉnh. Hệ thống thông tin mạng nội bộ đã được phê duyệt cấp độ 2 về an toàn thông tin (theo Quyết định số 43/QĐ-STTTT ngày 12/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La). Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống mạng, do vậy trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở không xảy ra tình trạng máy tính bị lây nhiễm mã độc, mất mát thông tin, dữ liệu. Sở đã phân công 1 công chức theo dõi tình hình an toàn thông tin mạng, máy tính. ...Tạo danh mục liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của UBND tỉnh Sơn La về TTHC, dịch vụ công. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội thường xuyên được rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm: Công chức, viên chức cơ quan Sở đều có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương và sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng, tra cứu, tìm kiếm thông tin, văn bản quy phạm pháp luật trên mạng Internet phục vụ cho công việc chuyên môn được giao. Cán bộ, công chức của Sở luôn chủ động, tích cực, sẵn sàng tham gia đầy đủ các khoá đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật, công nghệ số, kỹ năng an toàn thông tin do UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Triển khai, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động các văn bản pháp luật về an toàn thông tin, như: Luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng máy tính trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 212/KH - UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030... và các văn bản khác có liên quan; triển khai thực hiện dự án ”’Xây dựng phần mềm quản lý người có công và số hóa hồ sơ người có công với cách mạng”; tiếp tục thực hiện quy trình, đề xuất xây dựng phần mềm, ứng dụng theo kế hoạch Chuyển đổi số của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện tốt việc xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản trong toàn cơ quan, đơn vị. Chú trọng sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống chứng thực chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 189
  • Hôm nay: 22461
  • Trong tuần: 307,521
  • Tất cả: 16,949,696