No title... No title... No title... No title... No title...
 • 10/08/2022

  Tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Hộ tịch

  Ngay sau khi Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành; Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 về triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Để triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành 2 quyết định, 1 chỉ thị, 2 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, Sở Tư pháp cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch và tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 • 10/08/2022

  Hội Nông dân vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường

  Xác định bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

 • 05/08/2022

  Tuyên truyền các văn bản luật mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện

  Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản luật mới cho hơn 200 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; lãnh đạo công an các huyện, thành phố và các đồn biên phòng. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

 • 29/07/2022

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” và các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan; đồng thời có các giải pháp cụ thể hóa hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với các cấp, các ngành và nhân dân; các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 • 29/07/2022

  Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đều nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động báo cáo viên của Đảng, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng hoạt động cũng như cung cấp đầy đủ thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

Thống kê truy cập
 • Đang online: 184
 • Hôm nay: 22869
 • Trong tuần: 307,929
 • Tất cả: 16,950,104